site-verification=8adc2fc3d443365f5c3bc1b5d2d80d29
top of page

Privacybeleid

 

Over mijn privacybeleid:

www.groep1-2.com geeft veel om uw privacy.

Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van mijn diensten heb verzameld.

Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van www.groep1-2.com.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10/11/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leg ik aan u uit op welke wijze ik uw gegevens opsla en hoe ik uw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan mij verstrekte persoonsgegevens.

 

Over de gegevensverwerking:

Hieronder kan u lezen op welke wijze ik uw gegevens verwerk, waar ik deze (laten) opsla, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhost

Ik neem webhostingdiensten af van Wix. Wix verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Wix heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wix is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van live.com.

Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Live.com heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al uw emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn eigen dienstverlening.

Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ik gebruik uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Als u gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door deze website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens zolang u lid bent. Dit betekent dat ik uw profiel bewaar totdat u aangeeft dat u niet langer lid wilt zijn.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt.

Ik leg u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

 

Inzagerecht

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen  via het contactformulier op deze website.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

U kunt een verzoek met die strekking doen via het contactformulier.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik verwerk die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

U kunt een verzoek met die strekking doen via het contactformulier.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van www.groep1-2.com. Als u bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. I

Cookies

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

IK behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen.

Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

 

Design banner
bottom of page